Linggo, Pebrero 19, 2012

Ang Kababaihan sa Kasalukuyang Asya

    Ang Pamilyang Asyano

               Ang pamilya ang isang mahalagang institusyon sa lipunan
      gaya ng ibang mga asyano.Pinakamaliit ang yunit ng pami-
      lya.Sabi ni Confucius kung maayos ang pamilya maayos di-
      n ang buong bansa.Ang pamilya ay binubuo ng mga magulan-
      g lolo at lola mga anak meron ding anak na walang asawa
      at anak na may asawa.Ang ganitong uri ng pamilya ay tin-
      atawag na joint family o extended family.Sa India at Ch-
      ina pag nag asawa na ang kanilang anak na lalaki dinada-
      la nila ito sa kanilang sambahayan.Dahil dito umiiral p-
      arin ang sistemang joint o extended family.
      Mahalaga sa kanila ang mga anak dahil ito ang mag papa-
      tuloy ng kanilang lahi ng pamilya.At ito rin ang mag aa-
      laga sa kanilang mga magulang pag tanda nito.Sa India 
      ang kanilang panganay na lalaki ang mag sisindi ng apoy
      sa kanilang namayapang magulang at ito ay tinatawag ni-
      lang funeral pyre.Meron din naganap na pag babago sa
      pamilyang asyano may mga pamilyang binubuo ng ama at ina
      lamang at tinatawag na (one parent family).Sa harap ng
      ganitong pag babago ang pamilya ay tumatayong matatag na
      sandigan ng lipunan.
                       Joint Family

                  
Ang Kalagayan Ng Kababaihan Sa Asya
            May ibat ibang antas at kalagayan ang kababaihan sa asya ngayon.Merong
                      mga bansa sa asya na mababa ang tingin sa mga babae tulad ng China Japan 
                      at India.Sa India ang babae ang nag bibigay ng dote o dowry kapag ikinasal 
                      na ito ibig sabihin nito ang kaban ng pamilya.Ang mga lalaki naman ang ipi-
                      nagpapahalagahan dahil  sila ang tumatangap ng dote at dinadagdagan nila
                      ang kaban ng pamilya.Ang lalaki rin ang magdadala ng apelyedo at mag papa
                      kalat ng kanilang lahi kaya mahalaga ang lalaki sa kanilang pamilya.Sa China
                      at India naging tradisyunal sa lipunan  ang pagkitil sa buhay ng sanggol na 
                      babae at tinatawag na female infanticide.Sa China kapag baog ang babae 
                      ito ay hinihiwalayan sila agad ng kanilang asawa.Sa India nakasanayan nila
                      ang pag gawa ng funeral pyre o pag sama ng babae sa kanyang asawa sa 
                      pag sunog para ipakita ang pag mamahal dito.Ang tawag sa kaugaliang ito
                      ay suttee o sati.


                      Sa maraming bahagi ng asya ang babae ay tinatago sa mata ng publiko sa
                      pamamagitan ng paggamit ng damit na magtatakip sa katawan mukha at
                      buhok ng babae.Purdah ang tawag sa tradisyon na ito.Sa mga muslim pina-
                      payagan na mag asawa ng hanggang apat na beses na sabay-sabay bastat
                      kaya niya itong buhayin at tratuhin ng pantay-pantay.Sa Pilipinas pantay
                      pantay ang tingin sa lalake at babae dahil sa kwentong Unang Tao Sa Pili-
                      pinas na si Malakas At Maganda na lumabas sa kawayan.
                                                         Funeral PyreAmbag ng kababaihang asyanosa buhay pulitikal panlipunan at kultura.
                      
                       Marami ang kababaihan sa asya ay may karapatang bumoto dahil sa karapatan
               na ito may karapatan silang makapili ng mailululok sa pamahalaan.Nabigyan din ng 
               karapatan na mamuno ang mga babae sa ibat ibang posisyon sa pamahalaan.Pinam-
               umunuan halimbawa ni Aung San Suu Kyi ang National for Democracy sa Myanmar 
               .Babae rin ang dating presidente ng Sri Lanka na si Chandrika Bandaranaike Kuma-
               ratunga.Sa Pilipinas dalawa ang naging babaeng presidente gaya ni Gloria Macapag-
               al Arroyo at si  Corazon C. Aquino na unang naging babaeng presidente sa Pilipinas.


Pagtataguyod Ng Karapatan Ng Mga Bata At Kababaihan.
                Malimit ang sektor ng kabataan at kababaihan bilang sektor sa lipunan na mada-
                 ling pagsamantalahan.Dahil dito dapat na bigyan sila ng proteksyon.Noong Nob-
                yembre 20 1989 inaprubahan ng General Assembly ng United Nations ang Con-
                vention on the Rights of the Child.Ilan sa mga karapatan ng bata.
               
               1.Bawat bata ay may karapatang mabuhay.
               2.Bawat bata ay may karapatang mabigyan ng sapat na pagkain at malinis na tubig
               3.Bawat bata ay may karapatang magpahayag ng sarili
               4.Ang parusang kamatayan at panghabambuhay na pagkakakulong na tinatawag na
                  mga capital punishment ay hindi dapat ipataw sa batapara sa krimen na na kayan-
                   g ginawa bago siya tumungtong ng 18 taong gulang.
               5.Hindi dapat mapasailalim ang mga bata sa pagpapahirap at sa hindi makataong 
                  mga parusa.
               6.Tungkulin ng pamahalaan na bigyang proteksyon ang mga bata sa panahon ng gi-
                  yera.


               Isinulong din ng United Nations ang karapatan ng kababaihan noong idineklara nito
               ang 1975 bilang International Women Year.Ang United Nations Decade for Women
               :Equality Developement ang Peace mula 1976-1985.Mga halimbawa ng karapatan
               ng kababaihan.


                1.Ang pagbibigay-diin o pagpapahalaga sa diwa ng pagkakapantay pantay ng kaba-
                   baihan at kalalakihan sa pamamagitan ng paglalagay nito sa konstitusyon.
                2.Ang pag alis ng diskriminasyon sa kababaihan sa pagsasakatuparan niya ng kara-
                   patang bumoto at mailulok sa isang posisyong pulitikal.
                3.Ang pag-alis ng diskriminasyon sa kababaihan upang makatamasa ng edukasyon.
                4.Ang pag-alis ng diskriminasyon sa kababaihan upang makapaghanapbuhay.
                5.Ang pag-alis ng diskriminasyon sa kababaihan sa larangan ng kalusugan.


                Ang pinagbabawal sa kababaihan dahil sa kanyang kasarian ay isang paglabag sa
                karapatang pulitikal sa kababaihan.Ang hindi pag tanggap sa mga babaing mag as-
                awa sa pabrika dahil sa magbabayad ang kompanya ng maternity leave sa oras na
                manganak na babae ay isang paglabag sa karapatan ng kababaihang magtrabaho.
                Ang pagkait sa kababaihan ng maternity leave upang mapalakas at maalagaan ang
                bagong silang niyang anak sa isang paglabag din sa karapatang pangkalusugan ng
                kababaihan.


Papel ng Edukasyon Sa Buhay Ng Mga Babaing Asyano


                 Mahalaga ang papel ng edukasyon para sa mga asyano.Mahalaga ang edukasyon
                 dahil ito ang daan para mag karoon ng magandang kinabukasan at para mag ka-
                 roon ng magandang trabaho.Nagkaroon ng pagkakataong maghanapbuhay at ma
                 gamit ang kanilang kaalaman hinggil sa pag aalaga sa kanilang mga anak.Dahil sa
                 mga inang may edukasyon bumaba nang 43% ang child malnurition sa daigdig.
                 Sa madaling salita nabigyan nila ng magandang buhay ang kanilang mga anak
                 dahil sa kanilang pinagaralan.Ayun sa survey isang babaeng na nag aral nang pi-
                 tong taon (mula kinder garten hanggang grade VI)at sabing hindi mag aasawa ng
                 maaga at kaunti ang bilang ng anak at gagamit siya ng contraceptives.Sa ibang
                 bahagi ng timog silangan tulad ng Brunei Malaysia Myanmar at Pilipinas ang bi-
                 lang ng mga kababaihan na nakapag-aral ay tumaas ng 50%.Ngunit sa ibang ba-
                 hagi ay malaki ang bilang ng babae na hindi nakapag aral kaysa sa lalaki.


                 Dahil sa kagipitang pananalapi madalas na tumutigil sa mga pag aaral ang mga 
                 bata upang gampanan ang mga gawaing bahay na iniwan ng kanilang mga mag-
                 ulang at mag hanapbuhay.Hinayaan ng na mag patuloy ang mga lalaking estudy-
                 ante dahil higit na malaki ang uportsunidad na makahanap ng trabaho kaysa ka-
                 patid na babae.Sa madaling salita madalas na isinasakripisyo ang edukasyon ng
                 mga babae.
                 

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento